Novosti
design by: LUXOR informatički poslovi
JAVNI NATJEČAJ za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru   vina 2014 – 2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2015. godini

07. 05. 2015.

Obavještavamo Vas da je na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018., (Narodne novine br. 37/2015), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala

JAVNI NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA 2014 – 2018. ZA MJERU PROMIDŽBA NA TRŽIŠTIMA TREĆIH ZEMALJA U 2015.

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 49/15. od 06. svibnja 2015.

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (Narodne novine br. 37/2015).

Javna potpora u mjeri Promidžba na tržištima trećih zemalja su sredstva potpore koja se osiguravaju i isplaćuju iz proračuna Europske unije i iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je EUR 200.000 (u kunskoj protuvrijednosti )

Rok za podnošenje prijava za mjeru Promidžba počinje teći od prvog dana nakon objave u Narodnim novinama te traje do 29. svibnja 2015. godine.

Prijava se dostavlja u jednom originalnom primjerku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo kao preporučena pošiljka s povratnicom i s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu), na adresu objavljenu u natječaju:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za Nacionalni program pomoći sektoru vina – mjera Promidžba«.

Detaljne upute za podnošenje prijava s popisom obrazaca dostupne su u Uputama za korisnike na internetskim stranicama Agencije za plaćanja: www.apprrr.hr  te Ministarstva: www.mps.hr.

Obrasci za podnošenje prijava nalaze se na internetskim stranicama Agencije za plaćanja: www.apprrr.hr  i Ministarstva: www.mps.hr  (obrasci moraju biti popunjeni u elektroničkom obliku i dostavljeni na CD-u u digitalnom obliku).

U prilogu dostavljamo :
Javni natječaj – ( NN  49/15.)


Predmet : Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014 – 2018.
                      
Obavještavamo Vas da je na temelju članka 8. stavka 2. i članka 57. stavka 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015) ministar poljoprivrede donio

PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE PROMIDŽBA NA TRŽIŠTIMA TREĆIH ZEMALJA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA 2014. – 2018.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način provedbe mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je tijelo nadležno za provedbu mjere Promidžba prema Nacionalnom programu, što uključuje provedbu javnog natječaja.


Tržište trećih zemalja« u smislu ispunjavanja općih i specifičnih kriterija prihvatljivosti obuhvaća sljedeće zemlje: Makedonija, Crna Gora, Srbija, Albanija, Kosovo, Bosna i Hercegovina, Švicarska, Lihtenštajn, Norveška, Rusija, Ukrajina, Kazahstan, Japan, Kina (uklj. Hong Kong), SAD, Kanada, Meksiko, Brazil, Australija, Koreja, Indija, Tajland, Malezija, Indonezija, Singapur.

Korisnici sredstava za mjeru Promidžba u sklopu mjera Nacionalnog programa mogu biti:
– proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar
– javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna
– udruge proizvođača vina, zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina).

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je EUR 200.000.
Minimalni iznos potpore po projektu je EUR 3.000.
Maksimalni iznos potpore po projektu je EUR 100.000 iz sredstava Europske unije.
Dodatno će se odobriti potpora po projektu u maksimalnom iznosu do EUR 60.000 iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Agencija za plaćanja raspisuje Natječaj za provedbu mjere Promidžba jednom ili više puta tijekom financijske godine u ovisnosti o raspoloživosti sredstava za istu financijsku godinu.

Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na službenim internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede (http://www.mps.hr/) i Agencije za plaćanja (http://www.apprrr.hr/)

Natječajem iz stavka 1. ovoga članka određuju se rokovi i uvjeti za podnošenje Prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa za mjeru Promidžba te obrasci za njegovu provedbu.

Obrasci iz prethodnog stavka i upute za njihovo popunjavanje objavljuju se na internetskim stranicama Agencije za plaćanja.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 08.04.2015. godine.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, br. 146/2013, 49/2014 i 85/2014).

__________________________________________________________________________________________________

UO-Jastrebarsko ©2013.
Obrazovanje
Najnovije informacije o obrazovanju

Tečajevi i osposobljavanje
Detalji o tečajevima

Datoteke uz članak:
Pravilnik
Natječaj