Novosti
Kriteriji za provođenje izbora za tijela Udruženja obrtnika Jastrebarsko za mandatno razdoblje 2018. - 2022.
(izvadak iz Odluke)


19. 08. 2018.

Na temelju Odluke o kriterijima za provođenje izbora za tijela Udruženja obrtnika Jastrebarsko za mandatno razdoblje 2018. - 2022. godine donesenoj na 9. sjednici Skupštine Udruženja 23.04.2018. godine i sjednici Izbornog povjerenstva održanoj 09.08.2018. godine, sukladno čl. 2.st.2. Odluke o kriterijima, konstituirajuća sjednica Skupštine održati će se 14.09.2018. godine.
Izbori se, sukladno čl. 2. st. 3. Odluke provode za:

- članove Skupštine Udruženja
- predsjednika Udruženja
- članove Nadzornog odbora Udruženja
- članove Upravnog odbora Udruženja
- potpredsjednika Udruženja
- predstavnike Udruženja u Skupštinu Obrtničke komore Zagreb

Sukladno članku 3.
(1) Kandidati za članove tijela Udruženja moraju ispunjavati uvjete utvrđene Statutom Udruženja i Odlukom o raspisivanju i provođenju izbora za tijela jedinstvenog komorskog sustava Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2018.-2022.:

1.    članstvo u UO Jastrebarsko
2.    plaćeni obvezni komorski doprinos
3.    da odlukom Suda časti HOK-a nije izrečena mjera prestanka obavljanja obrta u trajanju od šest mjeseci do pet godina, mjera prestanka obnašanja funkcija u tijelima i radnim tijelima HOK-a, područne obrtničke komore odnosno udruženja obrtnika i/ili mjera zabrane obnašanja funkcija u tijelima i radnim tijelima  HOK-a, područne obrtničke komore odnosno udruženja obrtnika za jedno, dva ili tri mandatna razdoblja.

(2) Obrtnici koji su u zadnjih dvanaest mjeseci prije datuma početka izbora imali privremenu obustavu obavljanja obrta duže od šest mjeseci ukupno, osim privremene obustave obavljanja obrta iz razloga: sezonskog obavljanja obrta, godišnjeg odmora te bolovanja, ne mogu biti birani u tijela i radna tijela Udruženja.

(3) Trgovci pojedinci obvezni članovi HOK-a (čl.77. st. 3 Zakona o obrtu) i pravne osobe dobrovoljni članovi HOK-a (čl. 77. st. 5. Zakona o obrtu), za članove tijela Udruženja mogu kandidirati isključivo osobe koje su upisane u Sudski registar kao osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje.

(4) Na izbore za članove tijela Udruženja, u dijelu koji nije posebno propisan ovom Odlukom, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Odluke o raspisivanju i provođenju izbora za tijela jedinstvenog komorskog sustava Hrvatske obrtničke komore.
Sukladno članku 8.

(1) Prijedlog za izbor Predsjednika Udruženja može dati:
-    Upravni odbor ili
-    najmanje jedna trećina (1/3) članova Skupštine Udruženja.

(2) Ovlašteni predlagači kandidata za Predsjednika Udruženja mogu podržati kandidaturu samo jednog kandidata.

(3) Kandidat za Predsjednika Udruženja temeljem prijedloga ovlaštenog predlagača iz stavka 1. ovog članka podstavaka 1. dužan je kandidaturu s propisanom dokumentacijom i odlukom ovlaštenog predlagača dostaviti Izbornom povjerenstvu Udruženja najkasnije jedan (1) dan prije konstituirajuće sjednice do 12.00 sati.

Danom i vremenom dostave smatra se datum i vrijeme zaprimanja u Udruženju.

Ako kandidata za Predsjednika Udruženja predlaže jedna trećina članova Skupštine Udruženja sukladno podstavku 2. iz stavka 1. ovog članka, kandidat za Predsjednika Udruženja kandidaturu s propisanom dokumentacijom predaje Izbornom povjerenstvu na konstituirajućoj sjednici Skupštine Udruženja, nakon verifikacije mandata članova Skupštine uz potpisnu listu jedne trećine (1/3 članova) Skupštine.

(4) Za Predsjednika Udruženja može se kandidirati osoba koja:
˘     ispunjava uvjete iz članka 3. ove Odluke
˘    obavlja gospodarsku djelatnost najmanje 6 godina
˘     je aktivna u tijelima, odborima, cehovima i sekcijama Udruženja najmanje 4 godine
˘     dokaže da se protiv nje ne vodi kazneni postupak.

(5) Kandidati za Predsjednika Udruženja moraju imati uredno podmirene obveze poreza i doprinosa. Uredno podmirenim obvezama smatra se i dugovanje do 300,00 kuna, s time da komorski doprinos mora biti podmiren u potpunosti.

(6) Uvjeti iz članka 3. ove Odluke i stavaka 4. i 5. ovog članka, dokazuju se na način propisan člankom 13. Odluke:

  •     da obavlja gospodarsku djelatnost najmanje 6 godina - službenim izvatkom iz odgovarajućeg registra odnosno odgovarajućim ispisom iz javne baze Obrtnog ili Sudskog registra s vidljivim datumom ispisa i ovjerom kandidata
  •    da je aktivna/an u tijelima, odborima, cehovima i sekcijama jedinstvenog komorskog sustava najmanje 4 godine - potvrdom udruženja obrtnika ili područne obrtničke komore ili HOK-a
  •    da se protiv nje/nega ne vodi kazneni postupak - sudskim uvjerenjem, uključivo i pribavljenim putem usluge e-Građani
  •   da ima uredno podmirene obveze poreza i doprinosa - potvrdom Porezne uprave ili ispisom Porezne knjigovodstvene kartice putem Jedinstvenog portala Porezne uprave
  •    izjavu o prihvaćanju kandidature - pisanom izjavom kandidata
  •    poslovni životopis - pisanom izjavom kandidata
  •    kratki Program rada za mandatno razdoblje - pisanom izjavom kandidata
  •    potpisi - 1/3 članova Skupštine
  •    Dokazi ne smiju biti stariji od 30 dana


__________________________________________________________________________________________________

UO-Jastrebarsko ©2013.
Obrazovanje
Najnovije informacije o obrazovanju

Tečajevi i osposobljavanje
Detalji o tečajevima

Galerija:
Datoteke uz članak: